Untitled Document
      หน้าหลัก บุคลากร >นักศึกษา >หลักสูตร >หนังสือเวียน >Download >สายตรงอธิการ     >งานวิจัย  
e-form
การเจ้าหน้าที่
 ธุรการ
การเงิน
พัสดุ
::บันทึกข้อความ ::download ได้จากงานคลัง :: ขออนุญาตจัดซื้อ จัดจ้าง
::ขอใช้โทรศัพท์   :: ใบสำคัญรับเงิน
::ขอไปราชการ   :: ใบเสนอราคาซื้อ
::ขออนุญาตใช้เครื่องโทรสาร   :: ใบเสนอราคาจ้าง
::ขอบ้านพัก   :: ใบสั่งซื้อ
::ขอมอบหมายงาน   :: ใบสั่งจ้าง
::ขอส่งมอบงาน   :: ใบรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้าง
::ขออนุญาตใช้รถราชการ   :: ใบตรวจการจ้าง
::ขออนุญาตซ่อมรถ   :: รายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อ จ้าง
  :: หนังสือสัญญาเช่ารถยนต