Untitled Document
      หน้าหลัก บุคลากร >นักศึกษา >หลักสูตร >หนังสือเวียน >Download >สายตรงอธิการ     >งานวิจัย  

News & documents Untitled Document
ลำดับ
เรื่อง
จาก
วันที่
1
แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 27 กุมภาพันธ์ 2551
2
การขอยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งข้อบังคับละมติคณะรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 11 กุมภาพันธ์ 2551
3
แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 11 กุมภาพันธ์ 2551
4
การซักซ้อมการปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรีเรื่องการออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำในภาษาไทย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 11 กุมภาพันธ์ 2551
5
ให้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์โดยสมัครใจ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 5 กุมภาพันธ์ 2551
6
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงราชนครินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 22 มกราคม 2551
7
เชิญชวนสวมเสื้อสีเหลืองและสีชมพู
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 22 มกราคม 2551
8
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2551
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 22 พฤศจิกายน 2550
9
ขอส่งสำเนาหนังือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 30 ตุลาคม 2550
10
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดจำหน่ายหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์ เล่มเล็กที่สุดในโลก
สำนักงานคณธกรรมการการอุดมศึกษา
 30 ตุลาคม 2550
11
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายบำเหน็จบำนาญบำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอดของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสมาขิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2550
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 30 ตุลาคม 2550
12
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการสลับเวลาทำงานของหน่วยงานรัฐเพื่อแก้ปัญหาจราจร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 19 ตุลาคม 2550
13
การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่างๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 19 ตุลาคม 2550
14
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 22 สิงหาคม 2550
15
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 17 สิงหาคม 2550
16
ขอความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการพิจารณาประกาศให้วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2550 เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดทำการของสถานประกอบการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 15 สิงหาคม 2550
17
หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สิงหาคม พุทธศักราช 2550
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 10 สิงหาคม 2550
18
มารดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน) ถึงแก่กรรม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 6 มิถุนายน 2550
19
ขอชี้แจงการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ประจำปีการศึกษา 2550 เพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 6 มิถุนายน 2550
20
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมนักอ่าน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 6 มิถุนายน 2550
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ค้นหาหนังสือเวียน
ค้นหาจาก
ระหว่าง
ถึงวันที่