วันที่::   30 เม.ย. 2553
  หัวข้อ::   ขอเชิญครู อาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยภาษาจาวาและ MySQL ด้วย Netbeans"
  รายละเอียด::   ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชุน จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยภาษาจาวาและ JSF Framework + MySQL ด้วย Netbeans" 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับครู อาจารย์ระดับมัธยม วิทยาลัยอาชีวะฯ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ ที่ต้องการสอนสาขาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ หรือเพือพัฒนายกระดับความรู้ตนเอง ตลอดจนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ที่ต้องการทำโปรเจ็คเพื่อให้จบการศึกษาตามกำหนด 

วัน เวลา สถานที่
วันที่ 24-28 พ.ค. 2553 เวลา 8.30-16.30 น.
อาคาร 8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8-404 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ค่าลงทะเบียน 600 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างทั้ง 5 วัน


รับจำนวน 30 คนเท่านั้น
  ไฟล์::  
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง::  
 ผู้ประกาศ:: ทวีรัตน์ นวลช่วย