ลงทะเบียนจองเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยภาษาจาวา
และ JSF Framework + MySQL ด้วย Netbeans IDE "

วันที่ 24-28 พ.ค. 2553

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - สกุล
เพศ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
e-Mail
  ไม่แสดงผลให้บุคคลทั่วไปทราบ
โทรศัพท์
  ไม่แสดงผลให้บุคคลทั่วไปทราบ
มือถือ
  ไม่แสดงผลให้บุคคลทั่วไปทราบ

การชำระค่าลงทะเบียน

       ชำระค่าลงทะเบียนโดยตรงในวันที่ 24 พ.ค. 2553
      ค่าลงทะเบียน 600 บาท

หมายเหตุ

       1. ผู้จัดจะติดต่อขอรับการยืนยันจากผู้สมัครตามลำดับ
       2. ถ้ามีผู้สมัครต่ำกว่า 15 คน ขอยกเลิกการอบรม
       

ข้อมูลที่พัก

โรงแรมสงขลาพาเลซ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
       ห้องแอร์ 500 บาท/คืน (2 เตียงนอน) ข้าราชการมีบัตร ลดเหลือ 450 บาท
       สำรองห้องพัก 081-9907665
      
หอพักรุกขวัลย์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
       ห้องรวมพัดลม 65 บาท/คืน (2 เตียงนอน)
       สำรองห้องพัก โทร 074-336-933 ต่อ หอพักรุกขวัลย์ (ในเวลาราชการ)