นายพฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม
  
   
ตำแหน่งปัจจุบัน
  พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ 0 ประจำภาควิชาการจัดการทั่วไป
  คณะ/หน่วยงานวิทยาการจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จังหวัดสงขลา
  ห้องพัก :
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7433-6933 ต่อ  
  Home :  
. Home Page :  
 
การศึกษา
 
  2545 ปริญญาโท   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2542 ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
  n/a
  รายวิชาที่สอน    
  งานบริหาร - หน้าที่พิเศษ  ความเชี่ยวชาญ
  การอบรม-สัมมนา
  วิทยากร-บรรยายพิเศษ
  เอกสารประกอบการสอน
งานวิจัย สิ่งตีพิมพ์
 
 
   
  รายวิชาที่สอน    
 
 
  .
  งานบริหาร - หน้าที่พิเศษ
  .
 
 
 
  การอบรม - สัมมนา
  .
 
 
 
  วิทยากร-บรรยายพิเศษ
 
 
  .
  เอกสารประกอบการสอน
 
 
top

Webdatabase พัฒนาโดย อาจารย์ทวีรัตน์  นวลช่วย
ยินดีรับฟังความคิดเห็น