นางสาวปรีดิ์ญาดา กัลยาศิริ
  
   
ตำแหน่งปัจจุบัน
  นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 ประจำภาควิชาฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
  คณะ/หน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จังหวัดสงขลา
  ห้องพัก :
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7433-6933 ต่อ  
  Home : 0-7443-6577 
. Home Page :  
 
การศึกษา
 
  2540 ปริญญาโท   สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2532 ปริญญาตรี   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีการบริหารทั่วไป)
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.
  n/a
  รายวิชาที่สอน    
  งานบริหาร - หน้าที่พิเศษ  ความเชี่ยวชาญ
  การอบรม-สัมมนา
  วิทยากร-บรรยายพิเศษ
  เอกสารประกอบการสอน
งานวิจัย สิ่งตีพิมพ์
 
 
   
  รายวิชาที่สอน    
 
 
  .
  งานบริหาร - หน้าที่พิเศษ
 
  2547 - 2547 กรรมการ
      (คณะอนุกรรมการนับคะแนนหยั่งเสียง)
  2542 - n/a หัวหน้าฝ่าย
      (ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ)
.
 
 
 
  การอบรม - สัมมนา
  .
 
 
 
  วิทยากร-บรรยายพิเศษ
 
 
  .
  เอกสารประกอบการสอน
 
 
top

Webdatabase พัฒนาโดย อาจารย์ทวีรัตน์  นวลช่วย
ยินดีรับฟังความคิดเห็น