นางสาวทัศนา เมฆเวียน
  
   
ตำแหน่งปัจจุบัน
  อาจารย์ ระดับ 7 ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์
  คณะ/หน่วยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จังหวัดสงขลา
  ห้องพัก :
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7433-6933 ต่อ  
  Home : 01-7422342 
. Home Page :  
 
การศึกษา
 
  2550 ปริญญาเอก   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2534 ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2526 ปริญญาตรี   การศึกษาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
  n/a
  รายวิชาที่สอน    
  งานบริหาร - หน้าที่พิเศษ  ความเชี่ยวชาญ
  การอบรม-สัมมนา
  วิทยากร-บรรยายพิเศษ
  เอกสารประกอบการสอน
งานวิจัย สิ่งตีพิมพ์
 
 
   
  รายวิชาที่สอน    
 
 
  .
  งานบริหาร - หน้าที่พิเศษ
 
  2542 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าฝ่าย
      (ฝ่ายสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี)
.
 
 
 
  การอบรม - สัมมนา
 
  2544  ประชุมปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการ 
      สถาบันราชภัฏสงขลา    2 ต.ค. 2544 - 12 ต.ค. 2544
  2544  หลักสูตร ความรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้ม Adverced Listening Spealeing 
      สถาบันราชภัฏสงขลา    20 ส.ค. 2544 - 18 ก.ย. 2544
  2544  หลักสูตร การใช้อินเตอร์เน็ 
      สถุาบันราชภัฏสงขลา    1 ส.ค. 2544 - 16 ส.ค. 2544
  2544  หลักสูตร การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายวิชา 
      กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กทม.    9 ก.ค. 2544 - 13 ก.ค. 2544
  2543  ประชุมปกิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการ สถาบันราชภัฏสงขลา 
      สถาบันราชภัฏสงขลา    9 ต.ค. 2543 - 13 ต.ค. 2543
  2542  หลักสูตร การสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสตรี สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายวิชา 
      กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    14 พ.ค. 2542 - 28 พ.ค. 2542
  2542  หลักสูตร การทดสอบคุณภาพผ้า สถานที่ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม 
      กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กทม.    10 พ.ค. 2542 - 13 พ.ค. 2542
  2542  หลักสูตร การตัดเย็บเสื่อสูทสตรีสากล สถานที่ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม 
      กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพ    11 ม.ค. 2542 - 22 ม.ค. 2542
.
 
 
 
  วิทยากร-บรรยายพิเศษ
 
 
  .
  เอกสารประกอบการสอน
 
 
top

Webdatabase พัฒนาโดย อาจารย์ทวีรัตน์  นวลช่วย
ยินดีรับฟังความคิดเห็น