นายสนธยา พลศรี
  
   
ตำแหน่งปัจจุบัน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ประจำภาควิชาการพัฒนาชุมชน
  คณะ/หน่วยงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จังหวัดสงขลา
  ห้องพัก :
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7433-6933 ต่อ  
  Home : 0-7432-5112 
. Home Page :  
 
การศึกษา
 
  2525 ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2518 ปริญญาตรี   การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
  n/a
  รายวิชาที่สอน    
  งานบริหาร - หน้าที่พิเศษ  ความเชี่ยวชาญ
  การอบรม-สัมมนา
  วิทยากร-บรรยายพิเศษ
  เอกสารประกอบการสอน
งานวิจัย สิ่งตีพิมพ์
 
 
   
  รายวิชาที่สอน    
 
 
  .
  งานบริหาร - หน้าที่พิเศษ
 
  2549 - ปัจจุบัน รอง ผ.อ. สำนักศิลปวัฒนธรร
      ()
  2547 - 2547 กรรมการ
      (คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหา)
  2546 - n/a ประจำฝ่าย
      (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น สำนักศิปวัฒนธรรม)
  2546 - n/a รอง ผอ. สนง. อธิการบดี
      ()
  2542 - n/a ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
      (สำนักงานอธิการบดี)
.
 
 
 
  การอบรม - สัมมนา
  .
 
 
 
  วิทยากร-บรรยายพิเศษ
 
 
  .
  เอกสารประกอบการสอน
 
 
top

Webdatabase พัฒนาโดย อาจารย์ทวีรัตน์  นวลช่วย
ยินดีรับฟังความคิดเห็น